ผู้บริหาร

นพ.ธัชชัย  บำรุงสงฆ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

กิจกรรมผู้อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (20 ตำแหน่ง)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)(พนักงานช่วยเหลือไข้/พนักงานขับรถยนต์/ผู้ช่วยพยาบาล/เจ้าพนักงานธุรการ/นักโภชนาการ/นักจิตวิทยาคลินิก/นักเทคนิคการแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ตำแหน่ง)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (OUTLAB) จำนวน ๒๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (20 ตำแหน่ง)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)(พนักงานช่วยเหลือไข้/พนักงานขับรถยนต์/ผู้ช่วยพยาบาล/เจ้าพนักงานธุรการ/นักโภชนาการ/นักจิตวิทยาคลินิก/นักเทคนิคการแพทย์/พยาบาลวิชาชีพ)

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ตำแหน่ง)

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนักโภชนาการ

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2 อัตรา)

MOIT15 1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 เท่านั้น

MOIT15 1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

RSS ประกาศ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

แพ็คเกจ ตรวจสุขภาพ

สาระความรู้

ภาพกิจกรรม

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง